Регистрирай се
5.0
image
0888 623 263
Изпрати съобщение
Рейтинг 4.0 от 4 потребители
gold
verified
plus

Студио "Лили Мюзик" Школа

ул. „Луи Айер“ 114 , 1404 София, България map
ж.к. Манастирски ливади, бл. 159, о. 1, до авт. 65, спирка ул .Луи Айер и до авт. 73, 74, 76, 204, трол. 7, 8 - сп. Гоце Делчев, авт. 83 - сп. Луи Айер
0888 623 263
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: поп и джаз пеене; солфеж и теория на музикалните елементи; задължително пиано; ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ: ансамбъл/вокална група; солфеж. КОНСУЛТАЦИИ: хармония; музикален анализ; инструментознание; история на музиката… РЕЗУЛТАТИ: достойно представяне в музикални продукции, конкурси, концерти, фестивали...; кандидатстване в музикални училища и висши учебни заведения. Моля посетете Интернет страницата ми за промоционални пакети.
Място:
Онлайн
Обществено място
Език на преподаване:
Български език
Профилът е:
Прегледан: 2482 пъти
Посетители: 1086
Последно онлайн: 15.07.21
Преподава по Преподава на Цена

Уроци и Курсове по Музика

още »
цена по договаряне

Уроци по Пеене

още »
цена по договаряне

Уроци по Пиано

още »
цена по договаряне

Уроци по Солфеж

още »
цена по договаряне

Уроци по Теория на музиката

още »
цена по договаряне

Уроци по Свирене на синтезатор

още »
цена по договаряне

Уроци и курсове по Вокално изкуство

още »
цена по договаряне

Уроци по Поп пеене

още »
цена по договаряне

Уроци по Джаз пеене

още »
цена по договаряне

Уроци по Рок пеене

още »
цена по договаряне

Уроци по Клавир

още »
цена по договаряне
Допълнителни характеристики на Студио "Лили Мюзик"
Сертификати и грамоти на Студио "Лили Мюзик"
Допълнителна информация и професионален опит за Студио "Лили Мюзик"

СТУДИО ЛИЛИ МЮЗИК - преподавател: Лилия Ватева

 "Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко." Платон

Музиката влияе благоприятно на детето както преди раждането, така и след това. Музиката спомага за физическото и умственото развитие на детето. Изкуството музика възпитава със своите изразни средства, изразява емоционалното ни състояние и ни дава възможност естетически да усетим и изживеем обкръжаващата ни среда. Музикалното възпитание се основава на взаимно доверие, сътрудничество и уважение между обучаващият и обучаваният. То е дълъг процес, през който се натрупват музикално-слухови представи. 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА РАЗРАБОТЕНИ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ, МЕТОДИ, ПРОГРАМИ, УСЛОВИЯ

 

ЦЕЛИ:

·    Развиване на мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров слух, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите.

·     Усвояване на трайни  певчески и инструментални умения и навици.

·     Обогатяване на музикалната култура, създаване на художествен вкус и естетически критерии.

 

МЕТОДИ:

·     Утвърдени музикалнообучителни практики по солфеж.

·  Традиционни и съвременни техники за разпяване, звукоизвличане, фразиране, развиване на гласов диапазон, импровизиране ...

·      Обучение по пиано.

 

ОБУЧЕНИЕ:

·       Индивидуално или групово.

·       Съобразно с възрастта, възможностите и потребностите на обучаващия се.

 

Ø    ВОКАЛНА ПОСТАНОВКА ПРИ ПОП И ДЖАЗ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕТО включва изграждане на певчески умения и навици за:

правилно певческо дишане и опора, звукоизвличане, вокалообразуване; дикция; изграждане на рефлекторна връзка между гласа и слуха; точно интониране; развиване и изравняване на гласовия диапазон; фразиране, динамика, вибрато; изработване на подходящ репертоар; импровизационни похвати; сценично и артистично поведение; боравене с микрофонна техника; опазване/хигиена на гласа; особености на различните вокални постановки (класическа, народна, рок, поп, джаз, белтинг, т.нар. съвременно пеене и т.н.).

 Съдържание на програмата: 

- Изкуството на пеенето

- Вокална постановка

- Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца

- Гласов и слухов апарат

- Видове певчески гласове

- Певческо дишане

- Регистри на гласа

- Звукообразуване

- Вокални техники

- Техника на говора

- Уникалността на детския глас

 

Ø    СОЛФЕЖ  И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

·    Солфеж - основна практическа дисциплина за развитието на музикалния слух. Съдържанието й е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикално мисловните процеси. Съдържа интонационни упражнения; слухов анализ; нотиране на различни ключове; четене prima vista и записване на диктовки, по зададен тон “ла”; определяне и построяване на акорди; познаване на разновидностите на мажора, минора, старинни ладове - построяване и изпяване по зададен основен тон; транспозиция.

·     Теория на музикалните елементи - основен теоретикопрактически курс, даващ знания и умения за установените в практиката закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика и т.н.

 Съдържание на програмата:

- Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред

- Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи

- Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада

- Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове.Темпериран строй

- Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности.

- Метрум, размер (прости и сложни, равноделни и неравноделни, променливи, безмензурни), такт. Синкоп.

- Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци

- Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми)

- Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание.

- Обръщение на интервалите. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни интервали

- Ладова система. Лад. Гама. Разновидности на мажора и минора.

- Тоналност. Мажорни и минорни тоналности – квинтов и квартов кръг. Ключови знаци. Енхармонични, паралелни, едноименни тоналности

- Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове.

- Хроматика. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Променливи ладове. Транспозиция. Секвенция

- Акорд. Видове акорди.

- Тризвучия – главни и второстепенни. Видове квинтакорди. Консонантни и дисонантни тризвучия. Главни и второстепенни тризвучия. Обръщение на квинтакорда. Цифрован бас/генералбас. Сродство и многостранност на тризвучията. Каденцов квартсектакорд.

- Четиризвучия. Септакорд. Видове септакорди. Доминантов септакорд – обръщения и разрешения.

 - Петзвучия. Нонакорд. Заключения (каденци). Чужди тонове.  Оргелпункт

 

Ø    ПИАНО

Обучението акцентира на:

изграждане на знания и умения за правилна постановка и звукоизвличане, педализация, ансамблово свирене; интерпретиране на различни музикални стилове; свирене на prima vista; развитие на умения за анализ на изпълняваните музикални произведения; приучаване и изграждане на навици на самоподготовка.

Съдържание на програмата:

Работа с гами и технически упражнения.

Работа с етюди.

Паралелна работа с технически  и художествен материал.

Стилистични и интерпретационни особености в музикалното произведение.

Самостоятелно разучаване на непознат текст.

Акомпаниране, ансамблово свирене.

 

МАТЕРИАЛИ:

- по солфеж и теория на музикалните елементи – „Теория на музикалните елементи“, автор Лилия Ватева,

- по вокална постановка – „Какво трябва да знае всеки певец“, автор Лилия Ватева,

- по пианообучаващият си осигурява сам ноти след консултация с преподавателя /Преподавателят може да предоставя копирани партитури./.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИТЕ:

- Уроците се провеждат в студиото, по изключение и при добра Интернет връзка - онлайн.

- Всеки желаещ да се обучава/родител на дете до 18 год. възраст, си избира пакет за обучение, в зависимост от целите и възможностите си.

- Бонус "доведен приятел" - един безплатен индивидуален урок.

- Заниманията започват на всеки кръгъл час.

- Урок се отменя поне 1 ден по-рано и се компенсира в удобно за двете страни време. В противен случай - урокът се губи, предвид ангажираността на преподавателя и неявяването на ученика.

- Заниманията се плащат една седмица преди началото на следващия месец. Внесената такса не се прехвърля за следващия месец.

- Всеки обучаем/негов родител избира Модул в зависимост от целите и предочитанията си.

- Посещаващи уроци по пеене, солфеж и пиано посещават безплатно Ансамбъл/Вокална група.

- При предплащане за 1 месец - отстъпката е в размер на 5%. При предплащане за 3 месеца - отстъпката е в размер на 20%.

- При необходимост цените и/или модулите се актуализират от 1-ви януари всяка година. Започналите да се обучават преди този период - продължават да заплащат обучението си по вече договорените цени.

- Когато оставят детето си в Студиото родителите предоставят поне 2 телефона за връзка, с цел адекватно реагиране в случай на необходимост.

- Децата трябва задължително да бъдат придружени/взимани от възрастен до/от вратата на Студиото. Довеждащият детето, уведомява педагога кой е оторизиран да го вземе в края на заниманието.

- За участия в концерти, конкурси, фестивали, състезания и други подобни мероприятия:

·   Педагогът уведомява обучаващият се/родителят предварително, в разумни срокове за съответното участие.

·   Обучаеми, възнамеряващи да се явяват на участие, своевременно уведомяват педагога за подготовка на релевантен материал.

·   Когато педагогът придружава участник, възнаграждението се уговаря в зависимост от времето, през което е зает.

 

*РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08.00 до 22.00 ч.; почивен ден: неделя.

Галерия на Студио "Лили Мюзик"
Изпрати съобщение
до Студио "Лили Мюзик"
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ