Регистрирай се
5.0
image
0888 623 263
Изпрати съобщение
Рейтинг 3.7 от 3 потребители
gold
verified
plus

Студио "Лили Мюзик" Школа, Курсове

ул. „Луи Айер“ 114 , 1404 София, България map
ж.к. Манастирски ливади, бл. 159, о. 1, до авт. 65, спирка ул .Луи Айер и до авт. 73, 74, 76, 204, трол. 7, 8 - сп. Гоце Делчев, авт. 83 - сп. Луи Айер
0888 623 263
ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ: поп и джаз пеене; солфеж и теория на музикалните елементи; задължително пиано; ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ: ансамбъл/вокална група; солфеж. КОНСУЛТАЦИИ: хармония; музикален анализ; инструментознание; история на музиката… РЕЗУЛТАТИ: достойно представяне в музикални продукции, конкурси, концерти, фестивали...; кандидатстване в музикални училища и висши учебни заведения.
Място:
Онлайн
Обществено място
Език на преподаване:
Български език
Профилът е:
Прегледан: 1012 пъти
Посетители: 479
Последно онлайн: 18.09.20
Преподавам Преподавам на Цена

Уроци по Музика

още »
цена по договаряне

Уроци по Пеене

още »
цена по договаряне

Уроци по Пиано

още »
цена по договаряне

Уроци по Солфеж

още »
цена по договаряне

Уроци по Теория на музиката

още »
цена по договаряне

Уроци по Свирене на синтезатор

още »
цена по договаряне
Допълнителни характеристики на Студио "Лили Мюзик"
Допълнителна информация и професионален опит за Студио "Лили Мюзик"

СТУДИО ЛИЛИ МЮЗИК - преподавател: Лилия Ватева

 "Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко." Платон

Музиката влияе благоприятно на детето както преди раждането, така и след това. Музиката спомага за физическото и умственото развитие на детето. Изкуството музика възпитава със своите изразни средства, изразява емоционалното ни състояние и ни дава възможност естетически да усетим и изживеем обкръжаващата ни среда. Музикалното възпитание се основава на взаимно доверие, сътрудничество и уважение между обучаващият и обучаваният. То е дълъг процес, през който се натрупват музикално-слухови представи. 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА РАЗРАБОТЕНИ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ, МЕТОДИ, ПРОГРАМИ, УСЛОВИЯ

 

ЦЕЛИ:

·    Развиване на мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров слух, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите.

·     Усвояване на трайни  певчески и инструментални умения и навици.

·     Обогатяване на музикалната култура, създаване на художествен вкус и естетически критерии.

 

МЕТОДИ:

·     Утвърдени музикалнообучителни практики по солфеж.

·  Традиционни и съвременни техники за разпяване, звукоизвличане, фразиране, развиване на гласов диапазон, импровизиране ...

·      Обучение по пиано.

 

ОБУЧЕНИЕ:

·       Индивидуално или групово.

·       Съобразно с възрастта, възможностите и потребностите на обучаващия се.

 

Ø    ВОКАЛНА ПОСТАНОВКА ПРИ ПОП И ДЖАЗ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕТО включва изграждане на певчески умения и навици за:

правилно певческо дишане и опора, звукоизвличане, вокалообразуване; дикция; изграждане на рефлекторна връзка между гласа и слуха; точно интониране; развиване и изравняване на гласовия диапазон; фразиране, динамика, вибрато; изработване на подходящ репертоар; импровизационни похвати; сценично и артистично поведение; боравене с микрофонна техника; опазване/хигиена на гласа; особености на различните вокални постановки (класическа, народна, рок, поп, джаз, белтинг, т.нар. съвременно пеене и т.н.).

 Съдържание на програмата: 

- Изкуството на пеенето

- Вокална постановка

- Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца

- Гласов и слухов апарат

- Видове певчески гласове

- Певческо дишане

- Регистри на гласа

- Звукообразуване

- Вокални техники

- Техника на говора

- Уникалността на детския глас

 

Ø    СОЛФЕЖ  И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

·    Солфеж - основна практическа дисциплина за развитието на музикалния слух. Съдържанието й е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикално мисловните процеси. Съдържа интонационни упражнения; слухов анализ; нотиране на различни ключове; четене prima vista и записване на диктовки, по зададен тон “ла”; определяне и построяване на акорди; познаване на разновидностите на мажора, минора, старинни ладове - построяване и изпяване по зададен основен тон; транспозиция.

·     Теория на музикалните елементи - основен теоретикопрактически курс, даващ знания и умения за установените в практиката закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика и т.н.

 Съдържание на програмата:

- Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред

- Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи

- Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада

- Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове.Темпериран строй

- Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности.

- Метрум, размер (прости и сложни, равноделни и неравноделни, променливи, безмензурни), такт. Синкоп.

- Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци

- Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми)

- Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание.

- Обръщение на интервалите. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни интервали

- Ладова система. Лад. Гама. Разновидности на мажора и минора.

- Тоналност. Мажорни и минорни тоналности – квинтов и квартов кръг. Ключови знаци. Енхармонични, паралелни, едноименни тоналности

- Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове.

- Хроматика. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Променливи ладове. Транспозиция. Секвенция

- Акорд. Видове акорди.

- Тризвучия – главни и второстепенни. Видове квинтакорди. Консонантни и дисонантни тризвучия. Главни и второстепенни тризвучия. Обръщение на квинтакорда. Цифрован бас/генералбас. Сродство и многостранност на тризвучията. Каденцов квартсектакорд.

- Четиризвучия. Септакорд. Видове септакорди. Доминантов септакорд – обръщения и разрешения.

 - Петзвучия. Нонакорд. Заключения (каденци). Чужди тонове.  Оргелпункт

 

Ø    ПИАНО

Обучението акцентира на:

изграждане на знания и умения за правилна постановка и звукоизвличане, педализация, ансамблово свирене; интерпретиране на различни музикални стилове; свирене на prima vista; развитие на умения за анализ на изпълняваните музикални произведения; приучаване и изграждане на навици на самоподготовка.

Съдържание на програмата:

Работа с гами и технически упражнения.

Работа с етюди.

Паралелна работа с технически  и художествен материал.

Стилистични и интерпретационни особености в музикалното произведение.

Самостоятелно разучаване на непознат текст.

Акомпаниране, ансамблово свирене.

 

МАТЕРИАЛИ:

- по солфеж и теория на музикалните елементи – „Теория на музикалните елементи“, автор Лилия Ватева,

- по вокална постановка – „Какво трябва да знае всеки певец“, автор Лилия Ватева,

- по пианообучаващият си осигурява сам ноти след консултация с преподавателя /Преподавателят може да предоставя копирани партитури./.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИТЕ:

- Уроците се провеждат в студиото, по изключение и при добра Интернет връзка - онлайн.

- Всеки желаещ да се обучава/родител на дете до 18 год. възраст, си избира пакет за обучение, в зависимост от целите и възможностите си.

- Бонус "доведен приятел" - един безплатен индивидуален урок.

- Заниманията започват на всеки кръгъл час.

- Урок се отменя поне 1 ден по-рано и се компенсира в удобно за двете страни време. В противен случай - урокът се губи, предвид ангажираността на преподавателя и неявяването на ученика.

- Заниманията се плащат една седмица преди началото на следващия месец. Внесената такса не се прехвърля за следващия месец.

- Всеки обучаем/негов родител избира Модул в зависимост от целите и предочитанията си.

- Посещаващи уроци по пеене, солфеж и пиано посещават безплатно Ансамбъл/Вокална група.

- При предплащане за 1 месец - отстъпката е в размер на 5%. При предплащане за 3 месеца - отстъпката е в размер на 20%.

- При необходимост цените и/или модулите се актуализират от 1-ви януари всяка година. Започналите да се обучават преди този период - продължават да заплащат обучението си по вече договорените цени.

- Когато оставят детето си в Студиото родителите предоставят поне 2 телефона за връзка, с цел адекватно реагиране в случай на необходимост.

- Децата трябва задължително да бъдат придружени/взимани от възрастен до/от вратата на Студиото. Довеждащият детето, уведомява педагога кой е оторизиран да го вземе в края на заниманието.

- За участия в концерти, конкурси, фестивали, състезания и други подобни мероприятия:

·   Педагогът уведомява обучаващият се/родителят предварително, в разумни срокове за съответното участие.

·   Обучаеми, възнамеряващи да се явяват на участие, своевременно уведомяват педагога за подготовка на релевантен материал.

·   Когато педагогът придружава участник, възнаграждението се уговаря в зависимост от времето, през което е зает.

 

*РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08.00 до 22.00 ч.; почивен ден: неделя.

Галерия на Студио "Лили Мюзик"
Изпрати съобщение
до Студио "Лили Мюзик"
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Последно търсени:
Салса танцово студио
Уроци по Английски онлайн
Курс за Компютърна грамотност
Хип Хоп танци София център
Йога за лице
Курсове по Английски във Варна
Пилатес София Студентски град
Индивидуални уроци по Плуване за деца
Уроци Плуване Пловдив
Йога в Стара Загора
Курсове Excel
Упражнения по Руски език
Тестове по Английски за 2 клас
Брейк танци за начинаещи
Тренировки по Бокс София
Клуб Народни танци Витоша
Клуб по Спортни танци Варна
Фитнес тренировки за начинаещи
Уроци по Плуване за деца в Русе
Уроци по Латино танци Варна
Курс по Английски
Уроци по Китайски език София
Курс по Испански език
Индивидуално обучение по Английски език Пловдив
Урок по Испански
Зумба танци за отслабване
Разговорник Немски
Школа Народни танци
Частна детска ясла София Борово
Уроци по Български език за 3 клас
It курсове
Школа по Английски език Люлин
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ