verified
plus

Венцислав Г. Tutor

София, България
Квалифициран икономист-счетоводител със счетоводно образование. Дългогодишен преподавател по счетоводни дисциплини с 25-годишен професионален опит. Автор на методически разработки в областта на счетоводното отчитане, на Примерен сметкоплан (с шифри на сметките, за учебни цели), на задачи, казуси и тестове по счетоводство.
Place:
Online
In teacher's house
Student's place
Teaching language:
Bulgarian
Experience:
over 10 years
Profile is:
Views: 2200 times
Visitors: 484
Last online: 19.06.24
Преподава по Teaching Price

Accounting lessons and courses

NEA
Graduates - Exams
grade 9 - 12
още »
17 - 20 years
Over 20 years
Students
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
50 lv.
45min.

Lessons and courses in Payroll

17 - 20 years
Over 20 years
Students
още »
Adults
Beginners
Mid level
Advanced
Professionals
50 lv.
45min.
Extra skills на Венцислав Г.
Homeworks
Education City Specialty Degree Class
МВБУ Ботевград Счетоводство и контрол Бакалавър 2009
УНСС /Институт за следдипломна квалификация/ София Счетоводство на търговското дружество - 2001
Национална финансово-стопанска гимназия София Счетоводна отчетност Гимназия 2001
Additional information and experience за Венцислав Г.

                            НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА и КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

25 години - с традиции и професионализъм в обучението по СЧЕТОВОДСТВО (от 2000 г. насам).

   Дългогодишен преподавателски опит - професионално отношение - компетентни решения

                                 

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН САЙТ ПО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛSchetkurs /Курсове по счетоводство/

                                                                    www.***

 

-------------------------------------------------------------

             КУРСОВЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - УРОЦИ - КОНСУЛТАЦИИ

>  Курсове по Счетоводство на предприятието за начинаещи и напреднали.

>  Уроци по счетоводни дисциплини за студенти и ученици.

>  Счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации за предприятия от реалния сектор на икономиката.                  

 

Квалифициран икономист-счетоводител, със счетоводно образование, действащ преподавател с 25-годишен професионален опит в обучението по счетоводство (от 2000 г. насам). Работи на свободна практика - обучения и консултации.

Със собствен научно-образователен сайт по счетоводство и контрол Schetkurs (Курсове по счетоводство).

Автор на:

     >  методически разработки в областта на счетоводното отчитане.

    >  Примерен сметкоплан (допълнен с шифри на сметките и подсметки, за учебни цели. Препоръчителен за учебните заведения!). 

    >  задачи, казуси и тестове по Основи на счетоводството, Счетоводство на предприятието (Финансово счетоводство) и др., в т. ч. на обобщаващи задачи по Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансов отчет. 

Лектор с дългогодишен преподавателски опит по счетоводство - организира и води различни курсове за начинаещи и напреднали по Счетоводство на стопанското предприятие, както и подготовка на ученици и студенти - за всички нива на обучение.

                           

                  ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ

 

Индивидуални и полуиндивидуални уроци и консултации по: 

√  Основи на счетоводството (Обща теория на счетоводството),

√  Финансово счетоводство (Счетоводство на предприятието),

√  Управленско счетоводство,

√  Корпоративно счетоводство,

√  Счетоводство на външнотърговската дейност (Отчитане на външнотърговски сделки),

√  Счетоводство в търговията и туризма,

√  Счетоводство на селското стопанство,

√  Данъчно счетоводство,

√  Застрахователно счетоводство, 

√  Осигурително счетоводство,

√  Бюджетно счетоводство (Счетоводство в публичния сектор),

√  Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел,

√  Стандартизация в счетоводството,

√  Счетоводни стандарти,

√  Финансово-счетоводен анализ,

√  Финансови отчети,

√  Анализ на финансовите отчети,

√  Финансов и данъчен контрол,

√  Данъчен контрол и администрация,

√  Данъци и финансова администрация,

√  Данъчно и финансово право,

√  Трудово и осигурително право,

√  Търговско право.

 

За студенти и ученици от всички икономически учебни заведения в страната, където се изучават счетоводни дисциплини:

УНСС - София, ИУ - Варна, СА "Д. Ценов" - Свищов,

БСУ - Бургас, МВБУ - Ботевград, НБУ - София, ВСУ - Варна,

НФСГ - София, НТБГ - София, НТГ - Пловдив, ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград и др.,

както и от други учебни заведения, където се изучава счетоводство: ТУ - София, МГУ - София, ТУ - Габрово и т. н.

 

> Уроците са предимно под формата на решаване на задачи, казуси и тестове. 

> Помощ относно разбирането на теоретичния материал по дадена тема от някоя от счетоводните дисциплини, посочени по-горе,

> Помощ при решението на счетоводни задачи, казуси или тестове,

> Подготовка за контролни и семестриални изпити,

> Подготовка на ученици от Професионалните гимназии по икономика - за държавния изпит за придобиване на 3. степен на професионална квалификация за специалност "Оперативно счетоводство"

   (темите по счетоводство: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 плюс решаване на примерни счетоводни казуси от Примерното индивидуално практическо задание). На изпита на всеки ученик се дават за решаване различни казуси, а той трябва да ги реши съгласно действащата в момента нормативна уредба на счетоводството. Общият брой на простите счетоводни статии е 100.

> Подготовка за държавни изпити по счетоводство в икономическите ВУЗ-ове,

> Помощ при изготвяне на КУРСОВИ РАБОТИ по счетоводство (решаване на задачи, казуси, тестове), 

> Подготовка за Национални състезания/конкурси/олимпиади по счетоводство - решаване на конкурсни задачи, казуси, тестове, 

> Решаване на обобщаващи задачи, в т. ч. задачи по "Годишно счетоводно приключване",

> За учащи с повишен интерес към счетоводството - предоставям за решаване допълнителни задачи и казуси - за затвърдяване на знанията, за подготовка за предстоящи изпити.

> Учебни консултации.

 

10 предимства да учите тук:

1. Преподавател със счетоводно образование, с 25-годишен професионален опит в обучението по счетоводни дисциплини (от 2000 г. насам). Запознат с изискванията на изпитните програми по счетоводство във всички учебни заведения.

2. Обучение за всички нива - от Основи на счетоводството до задачи, давани на писмените изпити по счетоводство за ИДЕС.

3. Богата счетоводна литература и периодика - разнообразие от счетоводни задачи, казуси и тестове. Включително от най-престижните сборници със задачи, казуси и тестове, в т. ч. университетски, както и допълнителни собствени задачи/казуси/тестове на преподавателя.

4. С утвърдени през годините - ефективна методика на обучение и начин на преподаване, гарантиращи научаването на материала.

5. За сериозно учещите: предоставяне за решаване на допълнителни задачи, казуси и тестове, както и теоретични материали. 

6. Акцент в обученията е НАУЧАВАНЕТО на счетоводството - 100 % от материала да бъде разбран, алгоритмите на изчисляване, последователността при осчетоводяването и т. н.

7. При обученията студентите/учениците ползват шифрите на сметкоплана, по който учат в съответното учебно заведение. В курсовете се ползват шифрите от ПРИМЕРНИЯ СМЕТКОПЛАН, съставен от преподавателя - публикуван в сайта Schetkurs (Курсове по счетоводство), страница Нормативна уредба.

8. Обучение с доказани резултати! Успеваемост на изпитите - 100 % (стига, да учите сериозно!).

9. Продължителността на часа избирате Вие - 45 или 60 минути. 

10. Умерени, нормални цени за уроци по счетоводство.

 

От съществено значение за научаване на счетоводството, това е добрият, компетентен преподавател с дългогодишна практика в обучението по счетоводни дисциплини (най-добре със счетоводно образование),  начинът на преподаване и разнообразието от задачи/казуси/тестове, които ви дава за решаване!

Специфично за задачите по счетоводство е, че се решават съгласно актуалната нормативна уредба в областта на счетоводството. 

 

Обученията са доста ефективни, интересът - значително повишен.

Всички присъствени обучения се провеждат след предварително запазване на дати и часове, както и уточняване на учебния материал, по който ще се работи! 

Минимален брой часове при посещение - 2, макс. 5.

Обучения - в делнични дни.

Препоръчителен вариант за индивидуално обучение: минимум 2 пъти седмично по 2 часа.

 

Седмичният брой на часовете се определя от учащия. 

 

Съобщение!

Поради сложността на изучаваната материя, повишения интерес към обученията и липсата на по-свободни часове:

- минималният брой на присъствените часове (временно) се повишава, както следва: мин. 4 учебни или 3 астрономически часа при посещение. 

- присъствени обучения провеждам само със сериозно учещи! На останалите предоставям задачата в готов, решен вид.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

- присъствена,

- дистанционна - за учащи от цялата страна. Условието на задачата може да се изпраща по емайла във формат PDF, Word или свободен текст. Решението Ви се предоставя лично или се връща обратно по емайла.

За доброто научаване на счетоводството е препоръчителна присъствената форма на обучение!

 

Провеждане на обученията: посочен от учащия адрес или в офиса на преподавателя.

Присъствени обучения на Ваш адрес: за учащи от София-град и населени места до 100 км от София (стига да има по-удобен, бърз транспорт).

 

ЦЕНИ

> Присъствени обучения: 

        1. Индивидуални и полуиндивидуални уроци. Цени - по Тарифи 6, 8 и 10.

           Еднократни уроци - само един път. Цени - по Тарифи 7 и 9.

        2. Уроци - само решаване на задачи, казуси, тестове. Цени - по Тарифа 3, но не по-малко от цените по Тарифи 6, 7, 8 или 9.

> Обучения в дистанционна форма: 

        3. Само решаване на задачи, казуси, тестове. Задачата се предоставя на учащия в решен вид, с кратко обяснение на решението. Цени - по Тарифа 3. (Най-изгоден вариант относно цена!)

 

Решаването на задачи/казуси/тестове е след потвърждение от страна на учащия за съгласие относно определената цена, съгласно алгоритъма за изчисление на решението - по тарифа www.*** ;

Срок за изпълнение - 3 или 7 работни дни. Срокът започва да тече след след заплащането.

Задачата се предоставяна учащия лично или се изпраща решена по емайла!

 

Всички форми на обучение, както и решаването на задачи, е след предварително заплащане на дължимите суми:

- за присъствени обучения - часовете за следващата седмица.

- за решаване на задачи - съгласно алгоритъма за изчисление по Тарифа 3.

Плащанията са предимно по банков път.

Тарифите са посочени на страница Цени в специализирания научно-образователен сайт по счетоводство и контрол Schetkurs /Курсове по счетоводство/.

 

Относно консултации: препоръчително е да изпращате запитването по личния емайл, с ясно, професионално формулиране на въпроса!

 

Продават се решени задачи по Основи на счетоводството и Финансово счетоводство /Счетоводство на предприятието/, в т. ч. обобщаващи задачи по Годишно счетоводно приключване.

 

Счетоводството е сложно за изучаване, по подобие на математиката.

Трябва да знаете много добре "Основи на счетоводството", за да продължите с останалите счетоводни дисциплини!

 

На вниманието на студентите:

1. Висшето образование НЕ е задължително, но след като сте решили да следвате, трябва сериозно да учите! Още повече, когато е сложна специалността, в която превес има цифровата информация. 

2. Подготовката Ви за изпитите по счетоводство, статистика, висша математика трябва да започне далеч преди датата на самия изпит. В последния момент НЯМА да се подготвите, нищо няма да научите! Това са най-трудните изпити!

3. Не знаете ли нищо на даден изпит, вероятността за оценка "слаб 2" е напълно реална!

 

Основна цел на всеки изпит е проверка знанията на учащите - с ясни и точни критерии за оценка на знанията.

 

Без РЕАЛНИ знания, дори да имате диплома, счетоводител НЯМА да може да работите! ... Така че, трябва да учите!

(На работното място НЕ се учи, там се работи, т. е. трябва да имате РЕАЛНИ знания!) 

 

Специално за счетоводството: Или го научете, или си сменете специалността! Научаването започва с "Основи на счетоводството"!

 

Специално за предмета Управленско счетоводство - той е с ранг на висша математика! Трябва да имате много добра подготовка по Основи на счетоводството, Финансово счетоводство, както и добра математическа подготовка, в т. ч. по Финансова математика/Финансови изчисления, вкл. по линейно оптимиране!

 

Най-добрият начин за научаване на счетоводството е като се решават разнообразни задачи/казуси, за да се научи учащият самостоятелно да осчетоводява различните стопански операции и стопански процеси в дейността на предприятието.

Някои от най-добрите, водещи сборници по Счетоводство на предприятието са посочени в галерията. Препоръчват се на студенти и ученици за доброто научаване на счетоводството, вкл. за престоящи изпити!

 

P. S. Ефективна методика на обучение. Интересът е значително повишен. Учащите са много доволни от уроците. 

За всички присъствени обучения - с предварително запазване на дати и часове (в делнични дни)!

Относно само решаването на задачи - препоръчително е да изпращате условието на задачата по емайла, във формати PDF, Word или свободен текст.

 

----------------------------------------------------------

           

               КУРСОВЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

 

Курсове по Счетоводство на стопанското предприятие за начинаещи и напреднали.

Обученията са в малка група (5-12 учащи) или в индивидуална форма.

Графикът на груповите курсове е публикуван на страниците на сайта schetkurs (Курсове по счетоводство).

В индивидуална и/или полуиндивидуална форма на обучение можете да започнете даден курс по всяко време.

Изискване: икономическо образование или студенти/ученици в горните курсове/класове на икономическите учебни заведения/училища.

Обученията са подходящи за лица с икономическо образование, несчетоводна специалност. Курсът по Основи на счетоводството е подходящ за всички ръководители на предприятията, без значение дали имат или не икономическо образование.

 

>  Курс по "Основи на счетоводството" - 44 уч. часа,

        /основен, базисен курс за всички по-нататъшни обучения по счетоводство/

 

>  Пълен курс по "Счетоводство на предприятието" (в две части, с общ брой учебни часове - 330).

           Първа част: начинаещи - 204 уч. часа,

                /подробно изучаване на двустранното фирмено счетоводство, подходящ за икономисти, несчетоводители/

           Втора част: напреднали - 126 уч. часа,

                /изходящо ниво при кандидатстване за работа като оперативен счетоводител/

 

>  Задочен курс по "Счетоводство на предприятието" (за начинаещи) - 104 уч. часа

                /10 дни по 9 уч. часа на ден/

 

>  Ускорен курс по "Счетоводство на стопанското предприятие" - 66 уч. часа,

                /обучение, подходящо за напълно начинаещи/

 

>  Основен курс по !Отчитане на разходите и калкулиране" - 50 уч. часа,

 

>  Спецкурс "Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО" - 40 уч. часа,

             

>  Курс по "Управленско счетоводство" - 90 уч. часа, 

                /с ранг на висша матеметика, подходящ за мениджъри от различни нива на управление/

 

>  Курс по "Едностранно счетоводство" - 20 уч. часа.

 

------------------------------------------------------------

 

                       ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации за предприятия от реалния сектор на икономиката:

> прилагане на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Примерния сметкоплан,

> данъчно и трудово-осигурително законодателство,

> търговско право,

> счетоводно отчитане на стопанските процеси и операции,

> Годишно счетоводно и данъчно приключване,

> съставяне на Годишен финансов отчет,

> попълване на данъчни декларации,

> методи на амортизация, начисляване на амортизации,

> методи за оценка разхода на матерални запаси,

> отчитане на лизинговите договори,

> отчитане на инвестициите в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия,

> отчитане на инвестиционни имоти,

> отчитане на външнотърговски сделки,

> отчитане на труда и работната заплата, 

> методи на калкулиране и съставяне на калкулации,

> съставяне на Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Приложение,

> изчисляване на показатели за Финансово-счетоводен анализ,

> едностранно счетоводство,

> двустранно счетоводство,

> преход от едностранно към двустранно счетоводство,

> преход от двустранно към едностранно счетоводство.

... Всичко, свързано със счетоводството на Вашето предприятие!

 

За предприятия на територията на София-град и до 100 км от столицата.

 

ЦЕНИ: по Тарифа 5.

 -------------------------------------------

                            ТАРИФИ 

Присъствени обучения - Тарифи 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Дистанционни обучения - Тарифи 3, 4.

Еднократни уроци, вкл. консултации за учащи - Тарифи 7, 9.

Консултации за юридически лица - Тарифа 5.

Обучения на посочен от учащия адрес - Тарифи 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Обучения в офиса на преподавателя - Тарифи 1, 2, 10.

Обучения, при които се издава задължително квитанция към ПКО и/или фактура - Тарифи 1, 5.

--------------------------------------------

КОНТАКТ ЗА ВРЪЗКА

Венцислав Г.

гр. София

тел. тел: ***

(обаждания - в работни дни, 08:30-12:00 и 12:30-17:00 часа)

email: ***@***

website: www.***

              Schetkurs (Курсове по счетоводство)

Запазване на място в избраното от Вас обучение - чрез попълване на формуляра ОНЛАЙН-ЗАПИСВАНЕ, публикуван в сайта Schetkurs (Курсове по счетоводство).

 

 

 

 

                             

                    

 

 

 

 

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallery на Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.
Венцислав Г.

Регистрирайте се или влезте с Вашия профил
Изпрати съобщение
до Венцислав Г.
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ