platinum
verified
plus

Ивайло Асенов Със Сертификати / Лицензи Tutor

Надежда, София, България map
Sport Life Coach ⚽ Football Angel ⚽ X-Factor Enhancer
Place:
In teacher's house
Student's place
Public place
Teaching language:
English
Bulgarian
Experience:
from 1 to 4 years
Profile is:
Views: 1225 times
Visitors: 750
Last online: 10.04.24
Преподава по Teaching Price

Football lessons

1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
още »
13 - 16 years
17 - 20 years
Over 20 years
Adults
price negotiable

Sports psychology

Professionals
price negotiable

Sport education lessons and courses

1 - 4 years
5 - 8 years
9 - 12 years
още »
13 - 16 years
17 - 20 years
Adults
price negotiable

Juggling Lessons

Beginners
price negotiable
Сертификати, лицензи и грамоти на Ивайло Асенов
Additional information and experience за Ивайло Асенов

  

1) ТРЕНИРОВКИ по ФУТБОЛ за НАЧИНАЕЩИ и СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ:

 

Основни тренировки, в които се набляга на техническото усъвършенстване на лъжливи движения (финтове) и удари със специален фокус върху правилното заучаване на детайлите. Индивидуалните тренировки дават възможност да се съобрази и калибрира трудността на упражненията специално за обучаемия, така че да се извлече оптимална стойност от занятията на ръба на комфортната зона, където не е лесно, но е интересно. Тренировките се провеждат в удобно за Вас време и на удобно за Вас място.

 

2) ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТ за НАЧИНАЕЩИ: 

 

Тези уроци имат за цел да подобрят физическата форма и здравословното състояние, както и да развият спортните умения. В тях ще се фокусираме върху различни аспекти на физическото възпитание като фитнес тренировки, здравословен начин на живот, координация, сила, издръжливост и техника в различни спортове.

По Ваше желание може всеки час да разучаваме и практикуваме различен спорт, така че да се обогатява и общата култура.

Подхождам с търпеливо отношение и положително насърчаване към подрастващите, които не са на "ти" с физкултурата.

 

3) ЖОНГЛЬОРСТВО:

 

Жонглирането с ръце е една доста забавна форма на физкултурно изкуство. То усилва бързината на рефлексите и координацията, което го превръща в много подходящ инструмент за спортисти, които искат да подобрят играта си с ръце

Друга съществена полезна страна на жонглирането е това, че то моментално успокоява ума, което го прави вид активна медитация.

 

 

ПП: Гъвкав график на провеждане на занятията.

Не се колебайте да ме потърсите по всяко време за повече информация. Ако не мога да вдигна телефона, ще Ви върна обаждането по-късно.4) СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ за ПРОФЕСИОНАЛИСТИ:

 

Ако имате сериозно намерение да подобрите нивото на футболната си игра и търсите всевъзможни начини да постигнете това, вероятно ще се заинтересувате от услугите на спортен психолог и съветник.

 

Методът, който развивам не се базира на академични знания, а на иновативни идеи, вдъхновени от огромно количество информация за самоусъвършенстване и от страст към футбола.

 

Практически процесът на работата се състои във впрягането на множество компоненти от различно естество. Например:

- придобиване на по-голяма осъзнатост за моментната ситуация и миналите и бъдещи периоди;

- съсредоточаване на фокуса върху футбола;

- култивиране на вътрешна мотивация, дисциплина, постоянство, отдаденост;

- изготвяне на работеща стратегия за преодоляване на зависимостите и развлеченията; (дис)баланс между личен и професионален живот;

- развиване на духовността и любовта през призмата на играта;

- боравене с уникалните личностни качества и впрягането им в услуга на футбола; 

- комуникация с всички футболни хора и PR;

- невербална комуникация;

- откриване и полиране на X-Factor;

- нестандартни решения в стандартни футболни ситуации; оригинални финтове;

- футболът като изкуство;

- визуализация;

- други дейности според индивидуалните особености и потребности на футболиста.

 

Това не е продукт или курс, който да продавам на възможно най-много хора, ами нишова услуга за специфичен характер хора.

 

Ще се радвам да бъда полезен и оставам на разположение за въпроси тук или по телефон.

 

ПП: Ако нямате интерес, но пък препратите това към някой, който би се заинтригувал, ще съм Ви много благодарен.

 

 

  

 

1) FOOTBALL TRAINING for BEGINNERS and INTERMEDIATE ADVANCED:

 

 

Basic drills emphasizing the technical refinement of feints and shots with a special focus on learning the details correctly.

 

 

2) PHYSICAL EDUCATION and SPORTS for BEGINNERS:

 

 

These lessons aim to improve physical fitness and health, as well as develop sports skills. In them we will focus on different aspects of physical education such as fitness training, healthy lifestyle, coordination, strength, endurance and technique in different sports.

 

At your request, we can study and practice a different sport every hour, so that the general culture is also enriched.

 

I take a patient attitude and positive encouragement towards teenagers who are not into physical education.

 

 

 

3) JUGGLING:

 

Arm juggling is a pretty fun form of physical art. It enhances the speed of reflexes and coordination, making it a very suitable tool for athletes who want to improve their hand game.

Another major benefit of juggling is that it instantly calms the mind, making it a form of active meditation.

 4) SPORTS PSYCHOLOGY for PROFESSIONALS:

 

If you are serious about improving the level of your soccer game and are looking for all possible ways to achieve this, you will probably be interested in the services of a sports psychologist and counselor.

 

The method I develop is not based on academic knowledge, but on innovative ideas inspired by a huge amount of self-improvement information and a passion for football.

 

Practically, the work process consists in harnessing multiple components of a different nature. For example:

 

- gaining greater awareness of the current situation and past and future periods;

 

- cultivation of internal motivation, discipline, persistence, dedication;

 

- preparation of a working strategy for overcoming addictions and entertainment; (dis)balance between personal and professional life;

 

- developing spirituality and love through the prism of play;

 

- handling the unique personal qualities and harnessing them in the service of football;

 

- communication with all football people and PR;

 

- non-verbal communication;

 

- discovery and polishing of X-Factor;

 

- non-standard decisions in standard football situations; original feints;

 

- football as an art-form;

 

- visualization;

 

- other activities according to the individual characteristics and needs of the football player.

 

 

This is not a product or course to sell to as many people as possible, but a niche service for a specific type of people.

 

 

I'd be happy to help and remain available for questions here or by phone.

 

PS: If you are not interested, but would forward this to someone who would be interested, I would be very grateful.

 

Gallery на Ивайло Асенов
Изпрати съобщение
до Ивайло Асенов
Докладвай нередност

Подобни профили
Създайте Ваш профил в сайта УЧИТЕЛИ БГ - над 150 000 родители и обучаеми на месец търсят индивидуални или групови уроци    Регистрирай се
Учители БГ използва бисквитки РАЗБРАХ